REGULAMIN O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
§ 1 Postanowienia wstępne
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.jjadams.pl prowadzony jest przez Joannę Jabłońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Jabłońska Kancelaria Adwokacka JJ Adams z siedzibą w Płocku ul. Grodzka 15 lok. 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 774 – 272 – 34 – 47, REGON 145721000.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 Rodzaj i zakres działalności
Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wydanych książek w formie papierowej i elektronicznej.
§ 3 Definicje
1.    Sprzedawca – Joanna Jabłońska Kancelaria Adwokacka JJ Adams z siedzibą w Płocku, ul. Grodzka 15 lok. 10, 09-400 Płock, NIP 774-272-34-47, REGON 145721000 dostarczający Towary za pośrednictwem Serwisu.
2.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jjadams.pl
6.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.    Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
10.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.    Produkt – rzecz ruchoma oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron. Produkty: książki papierowe lub elektroniczne.
14.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15.    Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną: jjadams.pl
16.    Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy.
§ 4 Postanowienia ogólne
1.    Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
2.    Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3.    Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
4.    Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
5.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
6.    Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.jjadams.pl są nowe i wolne od wad fizycznych.
7.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
8.    Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
9.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie
1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 13.
§ 6 Zawarcie Umowy
1.    Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów tylko zaproszenie do składania ofert.
2.    Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w § 7.
3.    Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
4.    Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
5.    Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
6.    Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
§ 7 Zasady składania zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
4.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.
§ 8 Metody dostawy oraz płatności
1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne PayU
d. Płatność kartą płatniczą.
3.    Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e- faktury.
4.    Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
5.    Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni będzie anulowane automatycznie.
§ 9 Realizacja zamówienia
1.    Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, chyba że jest mowa o produkcie elektronicznym, wtedy jest on wysyłany niezwłocznie maksymalnie do 3 dni roboczych. Opóźnienie w wysyłce egzemplarzy papierowych może być związane ze szczególnymi okresami w roku (święta).
2.    Zamówienie, w którym znajdują się papierowe książki będące zapowiedziami (w przedsprzedaży), zostanie zrealizowane w okolicy premier danych książek.  Realizacja zamówienia, w którym znajduje się kilka książek będących zapowiedziami (w przedsprzedaży), zostanie zrealizowane po jego skompletowaniu tj. w okolicy najpóźniejszej premiery.
3.    Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Towary zawarte są w opisach danego Towaru.
4.    Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5.    Tytuły przedpremierowe realizujemy według kolejności złożonych zamówień.
6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1.    Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia odstąpić od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy produkt lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu oryginalnie zapakowanego. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu oryginalnie zapakowanego produktu, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.
§ 11 Reklamacje
1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.    Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor, proporcje, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
4.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
5.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust.1 niniejszego Regulaminu.
§ 12 Wymagania techniczne
1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),włączona obsługa plików cookies.
2.    W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
§ 13 Outlet
1.    W zakładce OUTLET znajdują się egzemplarze powystawowe tj. końcówki nakładów oraz przecenione książki z uszkodzeniami wizualnymi takimi jak: zagięcia rogów, porysowana lub uszkodzona okładka.
2.    Książki z tej kategorii nie podlegają zwrotowi ani wymianie na książki pełnowartościowe.
3.    Liczba tytułów w tej kategorii jest ograniczona i może ulec zmianie.
§ 14 Kontakt ze Sklepem
1.    Adres Sprzedawcy: 09-400 Płock, ul. Grodzka 15 lok. 10 , Polska
Adres e-mail Sprzedawcyjjadams.pl
2.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666-975-615
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 02 1560 0013 2009 9688 7000 0001
3.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-15.00
§ 15 Polityka plików cookies
1.    Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
2.    Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3.    Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia  informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
4.    Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Zgadzam się” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5.    Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
6.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c)    utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
d)    dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
7.    W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
8.    Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji.
§ 16 Prawa autorskie / własność intelektualna
1.    Sprzedawca oświadcza, że w związku lub w wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
2.    Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3.    Sprzedawca w zakresie sprzedawanych towarów udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Towarów dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 18 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 16 Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
2.    Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
3.    W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
4.    Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
5.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
7.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
8.    Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Polityka prywatności
Bardzo szanujemy przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych. Dlatego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1.    Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
2.    w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych przez klientów i kontrahentów
3.    do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
4.    do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
5.    do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art 6 ust 1 lit c) RODO)
6.    w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
7.    Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez Administratora Danych Osobowych usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością Administratora, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia Administratora i zgodnie z przepisami prawa.
8.    Administrator Danych Osobowych może stosować profilowanie, ale zawsze odbywa się to w sposób transparentny i zgodnie z przepisami
9.    Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
10.    Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
11.    Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
Jabłońska Joanna Kancelaria Adwokacka JJ Adams
Ul. Grodzka 15 lok. 10
09-400 Płock
13.    Jeśli mają Państwa w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Państwa żądanie.
13. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
14. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie www.parisbizuteria.pl pliki cookies.
Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem [email protected]
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Dane w ramach zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Państwa zamówienia, w tym do czasu Państwa rezygnacji. Jeżeli zdecydują się Państwo zrezygnować, Państwa dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji. Jest to niezbędny czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.